Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. 

1.    Informacje ogólne 
Tikkurila Polska S.A. (dalej: Spółka lub Tikkurila) należy do Grupy Tikkurila, która jest wiodącym skandynawskim producentem z branży farbiarskiej, funkcjonującym od 1862 roku. 
Grupa Tikkurila rozwija najwyższej jakości produkty i usługi obejmujące farby do zastosowań wewnętrznych, lakiery, produkty z różnymi efektami i produkty do zewnętrznych powierzchni drewnianych, murowanych i metalowych oraz usługi związane z malowaniem. Spółki z Grupy Tikkurila działają w jedenastu krajach oraz zatrudniają około 2 600 dedykowanych specjalistów. Grupa Tikkurila przykłada dużą wagę do opracowywania innowacyjnych rozwiązań oraz do działań zmierzających do rozwijania zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Celem Grupy jest promowanie zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, finansowych i społecznych w codziennej pracy, jak również w działaniach na rzecz strategicznego rozwoju firmy.
Poniższe dane dotyczą informacji o realizowanej strategii podatkowej przez Tikkurila Polska S.A. Poniższe informacje są przedstawiane w odniesieniu do wymogów wynikających z art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). 
2.    Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie
W ramach realizowanej strategii podatkowej Spółka dąży do terminowego regulowania zobowiązań podatkowych w odpowiedniej wysokości. 
Spółka posiada odpowiednie procesy i procedury zarządzające prawidłowym i terminowym regulowaniem wszystkich podatków ciążących na Spółce. Procedury te dotyczą pracy nie tylko działu księgowego , ale również innych jednostek biznesowych, których działalność wpływa w sposób najbardziej istotny na proces rozliczeń podatkowych związanych z działalnością Spółki. Odpowiedzialność za procesy dotyczące różnych podatków są przydzielane odpowiednim osobom, które odpowiednio dokumentują i monitorują procesy kontrolne, tak aby zapewnić ich skuteczność. 
W ramach opracowanego ładu korporacyjnego podejmowane są działania mające na celu weryfikację kontrahentów Spółki oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu dokumentowania relacji biznesowych.
Bieżący nadzór nad funkcją podatkową jest sprawowany przez osobę pełniącą funkcję Głównego Księgowego, natomiast obszar ten znajduje się w kompetencji zarządczej Dyrektora Finansowego, który jest jednocześnie Członkiem Zarządu. Spółka zatrudnia wykwalifikowany zespół osób, które wykonują funkcje księgowe i podatkowe. Osoby te uczestniczą w szkoleniach mających na celu aktualizację i podnoszenie ich wiedzy podatkowej. 
Spółka posiada odpowiednie procedury na poziomie Grupy, które zapewniają prawidłowość ustalania cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ceny transferowe są ustalanie zgodnie z prawem krajowym i wytycznymi OECD oraz innymi standardami europejskimi. 
Spółka ma system oceny ryzyka podatkowego i zarządza tym ryzykiem w ramach ogólnej kontroli wewnętrznej działalności biznesowej. Pomimo dochowania należytej staranności ryzyka takie mogą się pojawiać ze względu na skalę działalności Spółki, a także  stopień skomplikowania przepisów podatkowych oraz ich częste zmiany. 
W ramach zarządzania ryzykiem podatkowym monitorowane są zmiany w przepisach podatkowych przez Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego oraz poszczególnych pracowników odpowiedzialnych za dane obszary podatkowe. Jeśli po takiej weryfikacji okaże się, że planowane zmiany podatkowe mają wpływ na działalność Tikkurila, są one implementowane w procesy i procedury biznesowe. Implementacja ta odbywa się z udziałem osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe oraz osób odpowiedzialnych za dany obszar biznesowy. 
Problematyczne zagadnienia oraz transakcje o dużej wartości są pod szczególnym nadzorem Dyrektora Finansowego, a więc na najwyższym poziomie zarządczym w Spółce w celu zapewnienia zgodności działań podatkowych z wartościami Spółki i w szerszym aspekcie z jej zobowiązaniami z tytułu społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Spółka na bieżąco współpracuje z zewnętrznymi doradcami, z którymi konsultuje kwestie podatkowe o dużym stopniu skomplikowania oraz korzysta z ich wsparcia w przypadku implementacji szczególnie skomplikowanych zmian podatkowych w celu minimalizacji ryzyka podatkowego. 
Spółka ma niski tzw. „apetyt” na ryzyko podatkowe. Spółka z należytą starannością przygotowuje i weryfikuje swoje rozliczenia podatkowe, tak aby ustalić i wyeliminować pozycje, które mogłyby zostać zakwestionowane przez organy podatkowe. 
 W celu minimalizowania tego ryzyka Spółka występuje o indywidualne interpretacje prawa podatkowego oraz opinie zabezpieczające dotyczące płatności podlegających pod podatek u źródła. Spółka stosuje się do otrzymanych interpretacji i opinii. 
Spółka korzysta z ulg podatkowych przewidzianych przez przepisy prawa, w szczególności z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Zasady stosowania tej ulgi przez Spółkę zostały potwierdzone również w drodze interpretacji indywidualnej. 
Wszelkie działania Spółki związane są z transakcjami, które mają treść biznesową i uzasadnienie ekonomiczne, a także są spójne z celami i działaniami Grupy Tikkurila. Opodatkowaniu w Polsce podlegają więc efekty rzeczywiście prowadzonej działalności gospodarczej. 
3.    Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Spółka nie przystąpiła do programu współdziałania prowadzonego na podstawie Ordynacji podatkowej. Spółka terminowo odpowiada na wszelkie wezwania, pytania czy prośby płynące od organów podatkowych. 
4.    Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą
Dochody (przychody) osiągane przez Tikkurila są opodatkowane tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, czyli w Polsce. 
Spółka rozlicza w Polsce następujące podatki: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od nieruchomości, podatek akcyzowy i opłatę paliwową.  
Spółka terminowo składa wszystkie wymagane prawem deklaracje i informacje podatkowe oraz terminowo płaci wynikające z nich kwoty zobowiązań podatkowych. 
Za 2020 r. Spółka nie złożyła żadnej informacji MDR-1. 
5.     Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej
Transakcje, które przekraczają 5% sumy bilansowej aktywów, to:
•    sprzedaż towarów na rzecz Tikkurila OYJ,
•    sprzedaż towarów na rzecz Tikkurila Sverige,
•    zakup towarów od Tikkurila OYJ.
Zgodnie z przyjętym w Grupie Tikkurila modelem funkcjonowania Spółka w głównej mierze koncentruje się na dostarczaniu spółkom z Grupy produktów wykonywanych na zlecenie.
6.    Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT 
Pod koniec 2020 r. firma PPG ogłosiła dobrowolne publiczne wezwanie na zakup wszystkich pozostających w obrocie akcji spółek z Grupy Tikkurila. Najwyższe kierownictwo wstępnie oceniło ofertę złożoną przez PPG jako korzystną.
7.    Informacje o złożonych wnioskach o wydanie:

ogólnej interpretacji prawa podatkowego     0
interpretacji przepisów prawa podatkowego    1
wiążącej informacji stawkowej    0
wiążącej informacji akcyzowej    0
8.    Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej
Spółka nie dokonuje rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę na terytoriach w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową ani nie dokonuje rozliczeń podatkowych na tych terytoriach lub w tych krajach. 
 

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl