Kariera - oferty pracy

Oferty pracy w Tikkurila

Poniżej znajduje się link, pod którym znajdziecie Państwo aktualne oferty pracy w Tikkurila Polska S.A. oraz w innych firmach należących do Grupy Tikkurila. 

Jeśli wśród aktualnych ofert nie znajdziecie Państwo stanowiska, na które chcielibyście aplikować, zapraszamy do założenia na naszym portalu rekrutacyjnym swojego Konta Kandydata. Na koncie można utworzyć ALERT DLA  APLIKACJI, dzięki któremu będziecie Państwo otrzymywać na swój adres e-mail automatyczne powiadomienia o nowych, interesujących Państwa ofertach pracy w naszej firmie.

Zobacz aktualne oferty pracy
 

Polityka Prywatności Tikkurila  

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w procesach rekrutacji  
 
Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie kandydatów o tym, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane przez Tikkurila w procesie rekrutacji. Tikkurila chroni dane osobowe kandydatów oraz przestrzega regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwane dalej RODO oraz wszelkie przepisy krajowe w tym zakresie.  
1. Administrator Danych Osobowych:  
Tikkurila Oyj, Heidehofintie 2, FI-01301 Vantaa, Finlandia,  
 
lub w przypadku, gdy proces rekrutacyjny odbywa się w innym kraju niż Finlandia,  
Administratorem Danych jest spółka należąca do Grupy Tikkurila, która ogłasza proces  
rekrutacyjny:  
w Polsce: Tikkurila Polska SA. ul. Mościckiego 26, 39-200 Dębica.  
w Szwecji: Tikkurila Sverige AB, Textilgatan 31, S-120 86, Stockholm  
 
2. Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych:  
Finlandia: tietosuoja@tikkurila.com  
Polska: inspektor.odo@onet.pl oraz OchronaDanychOsobowych@tikkurila.com  
Szwecja: persondataskydd@tikkurila.com  
 
W przypadku procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez spółki należące do Grupy Tikkurila zlokalizowane w innych krajach niż Finlandia, Szwecja lub Polska stosuje się inne  polityki prywatności. Polityki prywatności mające zastosowanie w takich procesach  rekrutacyjnych będą komunikowane kandydatom w odrębnych dokumentach / innymi środkami komunikacji.  
 
3. Cel i podstawy przetwarzania  
3.1. Cel przetwarzania  
Rekrutacyjna baza danych Grupy Tikkurila zawiera dane osobowe kandydatów. Przetwarzanie danych jest konieczne do rozpoczęcia i prowadzenia procesów rekrutacyjnych, zawierania umów z wybranymi kandydatami oraz realizacji praw i  obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy.  
 
3.2. Podstawy prawne przetwarzania  
 
3.2.1. Uzasadniony interes prawny  
Podstawą przetwarzania danych kandydatów jest uzasadniony interes prawny Grupy Tikkurila (Art. 6(1)(f) RODO) polegający na rozpoczęciu i prowadzeniu procesów rekrutacyjnych.  
 
3.2.2. Realizacja obowiązków ustawowych  
Tikkurila może przetwarzać dane osobowe także w celu realizacji obowiązków ustawowych mających związek z wyborem kandydatów do zatrudnienia, a także przygotowania, prowadzenia lub uczestniczenia w postępowaniach prawnych (Art 6 (1)(c) RODO).  
 
3.2.3. Zgoda  
W niektórych sytuacjach przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody kandydata, np. jeśli prowadzony jest Assessment Center lub jeśli kandydat wyraża chęć udziału w przyszłych lub innych procesach rekrutacyjnych niż proces, na który aplikował pierwotnie (Art. 6 (1)(a) RODO).  
 
3.2.4. Działania poprzedzające zatrudnienie  
W przypadku decyzji o zatrudnieniu w Tikkurila, dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umów o pracę z wybranymi kandydatami (Art. 6 (1)(b) RODO).  
 
3.2.5. Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji prowadzonych w Polsce  
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa (Art. 221 Kodeksu Pracy i Art. 6 (1)(c) RODO) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie danych osobowych za zgodą osoby, której dane dotyczą (Art. 6 (1)(a) RODO) będzie miało miejsce w przypadku: podania innych danych niż wymienione w Art. 221 Kodeksu Pracy, decyzji o udziale w kolejnych procesach  rekrutacyjnych oraz jeżeli w dokumentach zawarte będą dane, o których mowa w Art. 9 (1) RODO. 

4. Rodzaj przetwarzanych danych i ich źródło  
Baza danych kandydatów zawiera dane przekazane przez kandydatów, a w przypadku przeprowadzenia testów lub zadań w Assessment Center, dane zawierające wyniki testów dostarczone przez podmioty zewnętrzne wykonujące dla Tikkurila usługę. W bazie znajdują się następujące kategorie danych:  
a. imię i nazwisko, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania,  
adres na portalu Linkedin)  
b. data urodzenia - finalnych kandydatów  
c. numer Identyfikacyjny (Finlandia) – finalnych kandydatów  
d. płeć (Finlandia) – finalnych kandydatów  
e. informacje umożliwiające ocenę kandydata, takie jak wykształcenie, doświadczenie  
zawodowe, umiejętności językowe oraz inne wymagane dla danego stanowiska  
umiejętności i kwalifikacje  
f. załączniki (CV, list motywacyjny, zdjęcie)  
g. informacje o referencjach oraz związane z nimi dane kontaktowe  
h. inne informacje podane dobrowolnie przez kandydata  
i. informacje podane przez kandydata w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, treść  
komunikacji z kandydatem  
j. notatki osób prowadzących rekrutację w trakcie procesu  
k. informacja o wynikach testów  
l. zgody udzielone przez kandydata na przetwarzanie danych w innych procesach  
rekrutacyjnych, zgody na udział w Assesment Center  
 
5. Przekazywanie danych do innych podmiotów oraz do państw trzecich  
Tikkurila może przekazywać dane kandydatów do innych spółek należących do Grupy Tikkurila, a także do innych podmiotów upoważnionych do przetwarzania danych w imieniu Tikkurila. Tikkurila zapewnia, że przekazanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dostawcy usług mogą przetwarzać dane w celu wykonania uzgodnionych usług w obszarze rekrutacji oraz na warunkach uzgodnionych z Tikkurila.  
 
Serwery, na których umieszczone są dane osobowe gromadzone w procesie rekrutacji, znajdują się na terenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Tikkurila może przekazywać Państwa dane do krajów poza obszarem UE/EWG w sytuacjach, gdy pracownik Tikkurila pracuje z terenu państwa trzeciego. Tikkurila zapewnia, że w takich przypadkach transfer danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności została podpisana umowa na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, sporządzona zgodnie z wzorcową umową zatwierdzoną przez Komisję Europejską. W efekcie Państwa dane są należycie chronione bez względu na lokalizację geograficzną. Więcej informacji można uzyskać pisząc na kontakt podany w punkcie 2.  
 
6. Okres przechowywania danych  
Tikkurila przechowuje dane osobowe kandydatów przez okres jednego roku od dnia wysłania aplikacji. Dane dotyczące osób zatrudnionych w wyniku rekrutacji są przechowywane dłużej w systemie HR Tikkurila przez okres zdefiniowany w politykach prywatności dotyczących przetwarzania danych osobowych pracowników.  
 
7. Bezpieczeństwo zbioru danych  
Tikkurila wdrożyła elektroniczne i administracyjne zabezpieczenia gromadzonych danych osobowych. System jest chroniony zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa IT Tikkurila. Dostęp do danych mają jedynie upoważnieni pracownicy Tikkurila oraz pracownicy podmiotów działających z upoważnienia lub w imieniu Tikkurila. Dostęp przydzielany jest jedynie osobom zaangażowanym w proces rekrutacyjny, a dostęp do systemów  
zawierających dane wymaga podania indywidualnego loginu oraz hasła. Wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe kandydatów posiadają uprawnienia przyznane indywidualnie przez Administratora. Wszyscy pracownicy Tikkurila oraz podwykonawcy mają obowiązek zachowania poufności danych, do których uzyskali dostęp uczestnicząc w procesie rekrutacji. Przesyłanie danych między przeglądarką użytkowników, a bazą danych jest zabezpieczone za pomocą szyfrowania. Serwery, na których gromadzone są dane osobowe, znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach wyposażonych w ścisłą kontrolę dostępu.  
 
8. Prawa osób, których dane dotyczą  
Zgodnie z obowiązującym prawem, kandydatom przysługują określone prawa w związku z przekazanymi danymi osobowymi. Wiele z tych uprawnień mogą Państwo zrealizować samodzielnie, bezpośrednio w systemie rekrutacyjnym, logując się przy użyciu swojego indywidualnego loginu i hasła utworzonego w związku ze złożeniem aplikacji. Przykładowo, przysługuje Państwu prawo:  
a. dostępu do Państwa danych przetwarzanych przez Tikkurila oraz otrzymania kopii  
danych przechowywanych w rekrutacyjnej bazie danych  
b. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Tikkurila, w przypadku braku  
podstaw prawnych dla przetwarzania  
c. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Tikkurila, w przypadku gdy  
istnieje ku temu uzasadnienie  
d. do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych w przypadku, gdy  
podane przez Państwa dane nie były kompletne  
e. do usunięcia danych osobowych, w przypadku braku podstawy prawnej do ich  
przetwarzania  
f. do transferu danych osobowych z systemu w edytowalnej postaci  
g. do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do wyznaczonego organu  
państwowego we właściwym państwie członkowskim UE odpowiedzialnego za ochronę  
danych osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że Tikkurila dopuściła się złamania  
obowiązujących przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych. Skargę można  
wnieść do urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata, miejsca pracy lub  
kraju, w którym wystąpiły nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych kandydata.  
 
11. Zmiana polityki prywatności Tikkurila  
W uzasadnionych przypadkach Tikkurila może zmienić informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, jak również sposób postępowania z danymi osobowymi kandydatów.  
 
12. Automatyczne przetwarzanie i profilowanie  
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych ani profilowaniu.  
 
13.Cookies  
13.1. Cookies na platformie Workday  
 
Strona Tikkurila Careers na platformie Workday używa plików Cookie, aby ułatwić korzystanie ze strony. Pliki Cookie na platformie Workday gromadzą następujące informacje:  
• Nazwa pliku Cookie: Enable PrivacyTracking:  
Pokazuje komunikat o prywatności, do zaakceptowania przez użytkownika, zgodnie z  
polityką dotyczącą komunikatów o plikach Cookie witryny.  
• Nazwa pliku Cookie: JSESSIONID*  
Identyfikator sesji http w celu identyfikacji sesji. Użytkownik może wybrać ten rodzaj plików  
Cookie, jeśli zdecyduje się na aplikowanie za pomocą opcji Linkedin Quick Apply w  
przypadku, gdy jest ona dostępna na stronie.  
Dodatkowe informacje gromadzone przez pliki Cookie:  
• Język/kod lokalizacji dla języka wybranego przez użytkownika;  
• Przeglądarka oraz system operacyjny;  
• Strefa czasowa użytkownika odwiedzającego stronę;  
• Czy sesja na stronie jest sesją wspólną z innym użytkownikiem;  
• Numer identyfikacyjny serwera dla danej sesji w celu kontroli przepływu danych między  
serwerami.  
Platforma Workday Recruiting używa technologii Cookie (Redis Cache) w celu śledzenia  
sesji użytkowników na stronie rekrutacyjnej. Pliki Cookie zawierają jedynie prywatny identyfikator, który łączy urządzenia użytkowników z serwerami naszej platformy  
rekrutacyjnej. Pliki Cookie nie zawierają danych osobowych (sesji lub informacji typu  
cache). Ponadto nie są używane pliki Cookie należące do stron trzecich.  
 
13.2. Cookies na Stronach internetowych Tikkurila  
Na stronach internetowych Tikkurila pliki Cookie działają inaczej. Szczegółowe informacji znajdą Państwo TUTAJ.

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl