Informacja dotycząca zakładów zwiększonego ryzyka (ZZR)

Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

1. Oznaczenie prowadzącego zakład.
Nazwa prowadzącego:  Zarząd Tikkurila Polska S.A.
Adres siedziby:  Dębica 39-200 ul. Ignacego Mościckiego 23
Telefon:  +48 14 6805 600
www:tikkurila.pl
e-mail:  tikkurilapolska@tikkurila.com
NIP:  872-000-30-48
REGON: 850308932 

2. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom;
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U.2017.519) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.2016.138), zakład Tikkurila Polska S.A. został zaliczony do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii.
Prowadzący zakład potwierdza:
- Tikkurila Polska S.A. podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym
- prowadzący zakład dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom;

3. Charakter prowadzonej działalności zakładu;
TIKKURILA POLSKA  S.A. w Dębicy jest prawnym następcą Dębickiej Fabryki Farb i Lakierów „Polifarb Becker Dębica S.A.”, oraz TBD S.A.,  zakładem  przemysłu  chemicznego o wieloletniej tradycji i historii. Spółka wchodzi w skład Grupy „Tikkurila” z Finlandii. Jest to wyspecjalizowany producent wyrobów farbiarskich i lakierowych: farb dyspersyjnych, podkładów, emalii, lakierów i szpachlówek, żywic o różnorodnym przeznaczeniu. Branża farb i lakierów charakteryzuje się występowaniem silnej sezonowości produkcji, przy czym szczyt produkcji przypada na okres wiosenno - letni (marzec – sierpień).

Zakład przygotowany jest do prowadzenia działalności produkcyjnej prowadzonej w ruchu ciągłym, trzyzmianowym (sezon) lub dwu- i jednozmianowym poza sezonem
Przedmiot działalności przedsiębiorcy (PKD) wg KRS – 20.30.Z, 20.16.Z, 22,23.Z, 46.73.Z, 46.75.Z, 46.76.Z, 47.52.Z, 52.10.B.

4. Charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.
Na terenie zakładu Tikkurila Polska S.A. w Dębicy występuje wiele substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej m.in. substancje wyszczególnione w poniższej tabeli:
 decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej m.in. substancje wyszczególnione w poniższej tabeli:
tabelka_zzr_2.jpg

tabelka_zzr_1.jpgtabelka_zzr_3.jpgtabelka_zzr_4.jpg

5. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.
W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej należy się bezwzględnie podporządkować poleceniom funkcjonariuszy służb ratowniczych.
 

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl