Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2022 r.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Tikkurila Polska S.A. za rok podatkowy 2022

 1.    Informacje ogólne  

Niniejszy dokument stanowi informację o realizowanej strategii podatkowej (dalej „Informacja”) Tikkurila Polska S.A. z siedzibą w Dębicy (KRS 0000033601, NIP 8720003048)(dalej: „Spółka”), do której sporządzenia i podania do publicznej wiadomości jest ona zobowiązana na podstawie art. 27c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa o CIT), ze względu na spełnienie warunków, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT. 
Informacja dotyczy roku podatkowego Spółki, trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i została sporządzona na podstawie prowadzonej przez Spółkę strategii podatkowej.

2.    Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

W ramach realizowanej strategii podatkowej Spółka dąży do terminowego regulowania zobowiązań podatkowych w odpowiedniej wysokości.  Spółka posiada odpowiednie procesy i procedury zarządzające prawidłowym i terminowym regulowaniem wszystkich podatków ciążących na Spółce. Procedury te dotyczą pracy nie tylko działu księgowego, ale również innych jednostek biznesowych, których działalność wpływa w sposób najbardziej istotny na proces rozliczeń podatkowych związanych z działalnością Spółki. Odpowiedzialność za procesy dotyczące różnych podatków są przydzielane odpowiednim osobom, które odpowiednio dokumentują i monitorują procesy kontrolne, tak aby zapewnić ich skuteczność. W ramach opracowanego ładu korporacyjnego podejmowane są działania mające na celu weryfikację kontrahentów Spółki oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu dokumentowania relacji biznesowych. 
Bieżący nadzór nad funkcją podatkową jest sprawowany przez osobę pełniącą funkcję Głównego Księgowego, natomiast obszar ten znajduje się w kompetencji zarządczej Dyrektora Finansowego, który jest jednocześnie Członkiem Zarządu. Spółka zatrudnia wykwalifikowany zespół osób, które wykonują funkcje księgowe i podatkowe. Osoby te uczestniczą w szkoleniach mających na celu aktualizację i podnoszenie ich wiedzy podatkowej.  
Spółka posiada odpowiednie procedury na poziomie Grupy, które zapewniają prawidłowość ustalania cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ceny transferowe są ustalanie zgodnie z prawem krajowym i wytycznymi OECD oraz innymi standardami europejskimi.  
Spółka ma system oceny ryzyka podatkowego i zarządza tym ryzykiem w ramach ogólnej kontroli wewnętrznej działalności biznesowej. Pomimo dochowania należytej staranności ryzyka takie mogą się pojawiać ze względu na skalę działalności Spółki, a także stopień skomplikowania przepisów podatkowych oraz ich częste zmiany.  W ramach zarządzania ryzykiem podatkowym monitorowane są zmiany w przepisach podatkowych przez 
Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego oraz poszczególnych pracowników odpowiedzialnych za dane obszary podatkowe. Jeśli po takiej weryfikacji okaże się, że planowane zmiany podatkowe mają wpływ na działalność Tikkurila, są one implementowane w procesy i procedury biznesowe. Implementacja ta odbywa się z udziałem osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe oraz osób odpowiedzialnych za dany obszar biznesowy.  Problematyczne zagadnienia oraz transakcje o dużej wartości są pod szczególnym nadzorem Dyrektora Finansowego, a więc na najwyższym poziomie zarządczym w Spółce w celu zapewnienia zgodności działań podatkowych z wartościami Spółki i w szerszym aspekcie z jej zobowiązaniami z tytułu społecznej odpowiedzialności biznesu.  
Spółka na bieżąco współpracuje z zewnętrznymi doradcami, z którymi konsultuje kwestie podatkowe o dużym stopniu skomplikowania oraz korzysta z ich wsparcia w przypadku implementacji szczególnie skomplikowanych zmian podatkowych w celu minimalizacji ryzyka podatkowego.  
Spółka ma niski tzw. „apetyt” na ryzyko podatkowe. Spółka z należytą starannością przygotowuje i weryfikuje swoje rozliczenia podatkowe, tak aby ustalić i wyeliminować pozycje, które mogłyby zostać zakwestionowane przez organy podatkowe. W celu minimalizowania tego ryzyka Spółka występuje o indywidualne interpretacje prawa podatkowego oraz opinie zabezpieczające dotyczące płatności podlegających pod podatek u źródła. Spółka stosuje się do otrzymanych interpretacji i opinii.
Spółka korzysta z ulg podatkowych przewidzianych przez przepisy prawa, w szczególności z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Zasady stosowania tej ulgi przez Spółkę zostały potwierdzone również w drodze interpretacji indywidualnej.  
Wszelkie działania Spółki związane są z transakcjami, które mają treść biznesową i uzasadnienie ekonomiczne, a także są spójne z celami i działaniami Grupy kapitałowej do której należy Spółka. Opodatkowaniu w Polsce podlegają więc efekty rzeczywiście prowadzonej działalności gospodarczej.  

3.    Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka w roku podatkowym 2022 oraz na dzień publikacji niniejszej informacji nie była stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji Podatkowej. 
Spółka na bieżąco kontaktuje się z właściwymi organami podatkowymi, zapewniając wysoką jakość i rzetelność tej komunikacji w szczególności poprzez zaangażowanie wykwalifikowanego, znającego tematykę podatkową personelu, składającego się z osób znających specyfikę Spółki jako podatnika i przez to stanowiących kompetentnych partnerów dla organów podatkowych.
Bieżący kontakt z organami odbywa się drogą telefoniczną lub mailową. Przekazywanie wszelkiej dokumentacji między stronami odbywa się w drodze pisemnej. Również w przypadku czynności sprawdzających oraz kontroli przeprowadzanych przez organy podatkowe czynności dokonywane są w drodze pisemnej, a informacje udzielane są z zachowaniem terminów ustawowych lub wskazanych przez przedstawicieli KAS.

4.    Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

Dochody (przychody) osiągane przez Tikkurila są opodatkowane tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, czyli w Polsce. 
Spółka rozlicza w Polsce następujące podatki: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od nieruchomości, podatek akcyzowy i opłatę paliwową.   
Spółka terminowo składa wszystkie wymagane prawem deklaracje i informacje podatkowe oraz terminowo płaci wynikające z nich kwoty zobowiązań podatkowych.  
W 2022 roku Spółka złożyła dwie informacje MDR-3 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dotyczącą połączenia Spółek oraz dywidendy).

5.    Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka przeprowadzała w roku podatkowym, za który publikowana jest informacja o strategii podatkowej, transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Transakcje, które przekraczają 5% sumy bilansowej aktywów, to: 
•    sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach na rzecz Tikkurila OYJ, 
•    sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach na rzecz Tikkurila Sverige, 
•    zakup wyrobów gotowych od producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach tj. Tikkurila OYJ,
•    zakup usług niematerialnych od Tikkurila OYJ

6. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT  

W 2022 kontynuowano proces integracji biznesowej z PPG Deco Polska Sp. z o.o. (podmiot przejmujący), którego celem jest konsolidacja działalności łączących się spółek w ramach jednego podmiotu prawnego, co ma zostać osiągnięte w 2023 roku. Działanie to zostało zaraportowane jako tzw. schemat podatkowy w roku 2021 oraz 2022.

Dodatkowo, z końcem 2022 roku, Spółka rozpoczęła proces przeniesienia produkcji wydziału żywic z zakładu położonego w Dębicy do PPG Cieszyn S.A. Przeniesienie produkcji podyktowane było spodziewanymi korzyściami biznesowymi, w szczególności wzrostem szeroko rozumianej efektywności. Działanie to nie było raportowane jako tzw. schemat podatkowy z uwagi na niespełnienie cech rozpoznawczych schematu podatkowego.
Na rok 2023 Spółka planuje dalszą integrację z grupą PPG, tj. integrację operacyjną w segmencie powłok przemysłowych, integrację działalności badawczo-rozwojowej oraz dostosowanie struktury własności intelektualnej technologii powłok przemysłowych.


7. Informacje o złożonych wnioskach o wydanie:

ogólnej interpretacji prawa podatkowego      0 
interpretacji przepisów prawa podatkowego     4 
wiążącej informacji stawkowej     0 
wiążącej informacji akcyzowej     0

8.  Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

Spółka nie dokonuje rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę na terytoriach w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową ani nie dokonuje rozliczeń podatkowych na tych terytoriach lub w tych krajach. 

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl